فراموشی مشخصات خود؟

خدمات اداری

اولین وب سایت خدمات اداری

ارائه خدمات آموزش و مشاوره در زمینه امور مدیریتی، نمودارو تشکیلات سازمانی ، خدمات اداری، مالی، استخدامی ومنابع انسانی برای اولین بار در کشور

تجربه ما در آموزش و مشاوره در زمینه خدمات اداری، مدیریت و منابع انسانی گواه کیفیت ماست.

آموزش وتوسعه منابع انسانی از ضروریات غیر قابل چشم پوشی بوده وباید آموزش از ابعاد گونا گون شغلی، اجتماعی، اقتصادی وحتی گاها از ابعاد سیلسی وایدئولوژیکی هم برنامه ریزی و اجرا گردد قطعا در صورت انتخاب روش مناسب علمی و انتخاب زمان مناسب آموزش نتایج مثبت آن در بهره وری ظاهر خواهد گردید. خلاصه آنکه
با به کار گرفتن مدیریت علمی در منابع انسانی نه تنها افزایش تولید فراهم می گردد بلکه امکان پرداخت بالاتر به کارکنان نیز مهیا می شود و نهایتا با ایجاد رضایت مندی بیشتر وپرورش وآموزش ایشان دستیابی به اهداف سازمان ( افزایش تولید ، سود آوری بیشتر وبالاتر ) میسر می گردد . خلاصه آنکه برای انجام دادن هرکاری باید نخست بهترین راه کار و بهترین وسیله کار را پیدا کرد.
احساس مسئولیت نمودن در قبال اهداف شخصی کارکنان مشغول به کار در سازمان بر اساس امید وآرزوهای آنان در رفع وتامین نیازهای ایشان به منظور حد اکثر بهره وری از کارکنان در جهت اهداف سازمان که برای آن تاسیس وایجاد شده است ونهایتا حد اکثر بهره وری از نیروی انسانی در جهت نیل به حد اکثر خروجی بهینه وقابل قبول سازمان هدف نهائی آموزش ومدیریت علمی منابع انسانی می باشد.

( مارا مشاور و امین بدانید)

چالش های اداری کارفرمایان و کارمندان

سازمانها اصولا به منظور نیل به اهدافی ایجاد گرده اند و میزان موفقیت در نیل به این اهداف در ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد نیروهای انسانی مشغول به کار در این سازمانها است مدیران معمولاً همواره به فکر افزایش کیفیت و کمیت کار هستند و درصد کمتری از آنان واقعا به تندرستی ، رواندرستی ،ایمنی ، رفاه و امنیت اجتماعی و اقتصادی کارکنان و اهمیت آن فکر می کنند.

بالا